The northwestern facade of the Parthenon.
Athens, c. 1865
© Benaki Museum Photographic Archive
<< previous       next >>